Skip to content

Zmodyfikowany wektor -Retrovirus dla ciężkiego połączonego niedoboru odpornościowego związanego z X. AD 7

2 lata ago

495 words

Dane od pacjentów z dwóch poprzednich badań nie wykazały istotnych różnic, a zatem zostały połączone. Ryc. 2. Ryc. 2. Analiza integracji – rozmieszczenia w terenie u pacjentów leczonych za pomocą wektora SIN. Panel A pokazuje mapę cieplną podsumowującą rozmieszczenie stron integracyjnych (zestawy danych w kolumnach) względem mapowanych funkcji genomicznych (w wierszach). Każda kolumna podsumowuje wyniki dla puli unikalnych stron integracyjnych od wszystkich pacjentów w każdej próbie lub puli pretransplantacyjnej od pacjentów w bieżącym badaniu. Każdy wiersz wskazuje na formę adnotacji genomowej; odpowiednie bazy danych podano w nawiasach. Niektóre powiązania zostały zmierzone przy użyciu przesuwanego okna o określonej długości; ponieważ najbardziej znacząca długość dla porównania często nie była znana z góry, pokazano porównania na wielu różnych długościach (oznaczone numerami po lewej stronie). Kolory oznaczają odejścia z rozkładów losowych; ciemniejsze odcienie czerwieni wskazują na silniejsze pozytywne skojarzenia, a ciemniejsze odcienie niebieskiego wskazują silniej na negatywne asocjacje w porównaniu z rozkładem losowym. Skojarzenia zostały podsumowane przy użyciu metody ROC (receiver-operating-characteristic). Częstotliwość integracji w stosunku do aktywności genu ( Geny eksprymowane ) została określona ilościowo, tak jak dla gęstości genu, ale policzono tylko geny w najwyższej kategorii ekspresji 1/16 lub górnej połowie ekspresji w odstępach Mb. Panel B pokazuje rozmieszczenie miejsc integracji względem opublikowanych zmapowanych miejsc modyfikacji epigenetycznej w hematopoetycznych komórkach progenitorowych (komórki CD34 + CD133 +) .33 Ciemniejsze odcienie niebieskiego wskazują silniej pozytywne skojarzenia, a ciemniejsze odcienie żółtego wskazują silniej negatywne asocjacje, jak w porównaniu z rozkładem losowym. Panel C pokazuje trzy najskuteczniejsze skupiska miejsc integracji, z których wszystkie zostały wzbogacone w próby z wektorem MFG-yc w stosunku do aktualnego badania (szczegółowy opis znajduje się w raporcie w dodatkowym dodatku). Liczby oznaczają współrzędne na wskazanym chromosomie; niebieskie linie oznaczają zmapowane transkrypty, a pionowe linie oznaczają pozycje miejsc integracji z każdej próby (badanie MFG-.c na zielono i badanie SIN-.c na pomarańczowo). Kępki znaleziono w MECOM (na górze), CCND2 (w środku) i LMO2 (na dole). Panel D pokazuje porównanie częstości miejsc integracji w pobliżu protoonkogenów limfoidalnych. Każdy punkt reprezentuje indywidualnego pacjenta, który przeszedł terapię genową, a wartość P wynosząca 0,003 jest dla porównania pomiędzy testami dla każdego pacjenta (tj. Każdy pacjent był analizowany jako pojedynczy punkt danych). Zestawy danych ośrodka integracyjnego są skatalogowane w sekcji Metody w dodatkowym dodatku.
Globalne rozkłady miejsc integracji były podobne między próbami MFG-.c i obecnym badaniem, wykazując podwyższoną częstotliwość blisko miejsc startu transkrypcji, regionów gęstych dla genu i cech epigenetycznych związanych z aktywnymi jednostkami transkrypcji (np. H3K4me1 i H3K4me3, H3K27me1, i Polimerazy II RNA) (ryc. 2A i 2B), a zróżnicowanie w miejscu integracji mieściło się w tym samym zakresie dla wszystkich trzech badań (ryc.
[hasła pokrewne: zdrofit kasprzaka, przychodnia iskra kielce, skład soku trzustkowego ]

0 thoughts on “Zmodyfikowany wektor -Retrovirus dla ciężkiego połączonego niedoboru odpornościowego związanego z X. AD 7”

Powiązane tematy z artykułem: przychodnia iskra kielce skład soku trzustkowego zdrofit kasprzaka