Skip to content

Walgancyklowir w leczeniu objawowej wrodzonej wścieklizny cytomegalowirusowej AD 5

2 lata ago

508 words

Charakterystyka uczestników na poziomie wyjściowym. Od czerwca 2008 r. Do maja 2011 r. Zarejestrowaliśmy 109 uczestników w 31 ośrodkach badawczych. W sumie 96 uczestników zostało losowo przydzielonych do otrzymania ślepego leku po 6 tygodniach leczenia walgancyklowirem; 47 uczestników zostało przydzielonych do dalszego otrzymywania aktywnego leku (grupa 6-miesięczna), a 49 zostało przydzielonych do grupy otrzymującej placebo (grupa 6-tygodniowa) (ryc. i tabela 1). Spośród 96 uczestników, 9 (6 uczestników w grupie 6-miesięcznej i 3 w grupie 6-tygodniowej) zaprzestało stosowania leku zaślepionego przed ukończeniem 6 miesięcy badania. Żaden z uczestników nie przerwał stosowania leku ze względu na działania niepożądane. Wyniki audiologiczne
Pierwotny punkt końcowy
Spośród 43 uczestników w grupie 6-miesięcznej, którzy mieli oceny, które można ocenić po 6 miesiącach, zmiana w zakresie słuchania narządów słuchowych od poziomu podstawowego do 6 miesięcy wykazała poprawę u 2 uczestników, brak zmian w 36, i pogorszenie słyszenia w 5. Podobnie , wśród 43 uczestników w grupie 6-tygodniowej, 3 miało poprawiony słuch, 37 miało niezmieniony słuch, a 3 pogorszyło słuch (P = 0,41 w teście Wilcoxona-Manna-Whitneya).
Dodatkowe punkty końcowe
Tabela 2. Tabela 2. Doskonalenie i ochrona słuchu uszu w najlepszym uchu i całkowitym uchu między stanem wyjściowym a follow-up. W ocenie binarnej zmiana słuchu na najlepiej ucha od wartości wyjściowej do 6 miesięcy była podobna w obu grupach leczenia ( P = 0,24 po dostosowaniu do wyjściowego zajęcia ośrodkowego układu nerwowego) (Tabela 2). Różnica między zmianami w zakresie słyszenia ucha zewnętrznego od wartości wyjściowej do 12 miesięcy i od wartości początkowej do 24 miesięcy zbliżyła się do istotności po dostosowaniu do wyjściowego zajęcia ośrodkowego układu nerwowego (odpowiednio P = 0,05 i P = 0,07) (tabela 2).
W ocenie słuchu słuchu całkowitego uczestnicy, którzy otrzymali 6-miesięczny walgancyklowir, częściej niż osoby, które otrzymały terapię na 6 tygodni, poprawili słuch lub utrzymali prawidłowy słuch pomiędzy początkiem a 12 miesiącem po dostosowaniu do zajęcia ośrodkowego układu nerwowego na początku badania (73% vs. 57%, iloraz szans, 3,04; przedział ufności 95% [CI], 1,26 do 7,35; P = 0,01) (tabela 2). Podobne wyniki były widoczne, gdy do modelu dodano wcześniactwo i wiek na początku leczenia (p = 0,01). Spośród 53 uczestników z wyjściowym zajęciem ośrodkowego układu nerwowego wskaźnik częstości dla lepszego lub chronionego (tj. Utrzymania normalnego) słuchu całkowitego uszu w 12-miesięcznej grupie w porównaniu z grupą 6-tygodniową wynosił 1,66 (95 % CI, od 0,92 do 2,40), a różnica współczynnika stosunku wyniosła 0,27 (95% CI, 0,09 do 0,45); w przypadku 28 uczestników bez wyjściowego zajęcia ośrodkowego układu nerwowego współczynnik szybkości wynosił 1,22 (95% CI, 0,99 do 1,45), a różnica w stosunku częstości wynosiła 0,16 (95% CI, 0,03 do 0,29).
Korzyść z długoterminowej terapii w analizie całkowitych uszu utrzymywała się przez 24 miesiące, z lepszymi wynikami po dostosowaniu do zajęcia ośrodkowego układu nerwowego na początku badania (77% w grupie 6-miesięcznej vs.
[hasła pokrewne: derma med płock, ehlersa danlosa, przychodnia iskra kielce ]

0 thoughts on “Walgancyklowir w leczeniu objawowej wrodzonej wścieklizny cytomegalowirusowej AD 5”

Powiązane tematy z artykułem: derma med płock ehlersa danlosa przychodnia iskra kielce