Skip to content

szpital kliniczny nr 1 w łodzi cd

2 lata ago

429 words

Wektor ekspresyjny pLNCX zawierający cDNA receptora G-CSF typu dzikiego (pLNCX-WT) został opisany wcześniej18. Linia komórkowa i transfekcja genów
Podlinia mysiej linii mieloidalnej 32D, 25 zwanej 32D.C10, była całkowicie zależna od mysiej interleukiny-3 pod względem proliferacji i nie reagowała na G-CSF.18. Komórki 32D.C10 utrzymywano w pożywce RPMI uzupełnionej 10 procentami płodu. -sercza surowica i 10 ng interleukiny-3 na mililitr. Konstrukty ekspresyjne pBabe-1, pBabe-2 i pLNCX-WT linearyzowano z PvuI i wprowadzono do komórek 32D.C10 przez elektroporację. Po 48 godzinach inkubacji komórki wybrano puromycyną (1 .g na mililitr) lub G418 (0,8 mg na mililitr) w półstałej pożywce hodowlanej zawierającej 0,9% metylocelulozy. Poszczególne kolonie następnie ekspandowano w hodowli płynnej do dalszych analiz.
Przeciwciała wobec receptora G-CSF
Surowicę odpornościową podniesiono przez immunizację królików białkiem fuzyjnym składającym się ze znacznika reszty 6-histydynowej i receptora G-CSF zawierającego zewnątrzkomórkową domenę receptora z aminokwasu 17 do aminokwasu 345. Odpowiedni fragment BamHI receptora G-CSF cDNA wstawiono do miejsca restrykcyjnego BamHI wektora eksprymującego bakterie pQE-10 (Qiagen, Düsseldorf, Niemcy). Oczyszczoną frakcję immunoglobuliny uzyskano za pomocą chromatografii powinowactwa z białkiem A Sepharose.
Western Blotting and Assays of Proliferation Celi
Lizaty komórkowe przygotowano jak opisano w innym miejscu 26 i analizowano standardową metodą Western blotting. Pochwyt znakowanej trytem tymidyny i długotrwała proliferacja komórek w odpowiedzi na G-CSF były mierzone jak opisano w innym miejscu.18
Analizy morfologiczne i cytochemiczne
Komórki wirowano na szkiełkach, a cechy morfologiczne badano po barwieniu May-Grünwald-Giemsa. Barwienie mieloperoksydazą przeprowadzono w sposób opisany w innym miejscu.27 W każdym przypadku zbadano co najmniej 400 komórek pod kątem barwienia.
Wyniki
Mutacje w genie dla receptora G-CSF
Figura 1. Figura 1. Mutacje w genie receptora G-CSF u pacjentów i 2. Panel A pokazuje sekwencje flankujące mutacje punktowe i sekwencję typu dzikiego. Liczby wskazują pozycje nukleotydów (górne liczby) i pozycje aminokwasów (niższe liczby). Mutacje punktowe są podkreślone. Panel B pokazuje struktury dzikich i skróconych receptorów G-CSF. Pola 1, 2 i 3 reprezentują poddomeny cytoplazmatyczne konserwowane u kilku członków nadrodziny receptora hematopoetyny.29 Poziome linie w domenach cytoplazmatycznych dla Pacjentów i 2 wskazują C-końcowe regiony, które zostały usunięte z powodu mutacji punktowych. Liczby oznaczają pozycje aminokwasów.
Cały eksonodd kodujący 156 aminokwasów C-końcowego regionu cytoplazmatycznego i część intronu 16 genu receptora G-CSF zamplifikowano za pomocą PCR z genomowego DNA wyizolowanego z komórek szpiku kostnego uzyskanych od Pacjenta z primery FWI16 i RV1. Produkt PCR subklonowano i sekwencjonowano pulę 18 klonów. Sekwencja ta zawierała przejście cytozyna-tymina (C-to-T) na nukleotyd 2390 cDNA15 receptora G-CSF (Figura 1A)
[patrz też: aulin tabletki, gruby benek kościerzyna, dyżury aptek ostrołęka ]

0 thoughts on “szpital kliniczny nr 1 w łodzi cd”

Powiązane tematy z artykułem: aulin tabletki dyżury aptek ostrołęka gruby benek kościerzyna