Skip to content

szpital kliniczny nr 1 w łodzi ad 5

2 lata ago

495 words

Częściowe trawienie nie uwzględnia wyników, ponieważ nastąpiło całkowite trawienie innych miejsc PvII w produktach PCR. M oznacza znaczniki wielkości molekularnej. Tylko próbki RNA były dostępne z komórek białaczkowych w krwi obwodowej otrzymanych od Pacjenta 2. PCR z odwrotną transkryptazą ze starterami FW2 i RV1 zastosowano do amplifikacji całych domen transbłonowych i cytoplazmatycznych, a także części zewnątrzkomórkowej domeny G-CSF. -Koncepcja cDNA. Po subklonowaniu produktu PCR sekwencjonowanie nukleotydowe przeprowadzono z pulą 16 klonów. Mutację C-to-T zidentyfikowano przy nukleotydzie 2429 (Figura 1A). Ta mutacja, która zmienia kodon CAG dla glutaminy w pozycji 731 (Gln731) na kodon stop TAG, usuwa 83 C-końcowe aminokwasy receptora G-CSF (Figura 1B). Mutacja niszczy miejsce restrykcyjne PvuII w cDNA receptora G-CSF. Trawienie PvuII produktów PCR uzyskanych za pomocą starterów FW3 i RV2 ujawniło transkrypty zarówno normalnych, jak i zmutowanych alleli receptora G-CSF (Figura 3A i Figura 3B). Aby ustalić, czy mutacja punktowa była obecna przed wystąpieniem ostrej białaczki szpikowej u Pacjenta 2, DNA zostało wyizolowane z rozmazu szpiku kostnego przygotowanego, gdy pacjent znajdował się w fazie neutropenicznej, przed nabyciem monosomii 7. Niewielka część DNA zawierała mutacja (fig. 3A i fig. 3B), co wskazuje, że powstała w wyniku zdarzenia somatycznego.
Transdukcja sygnałów proliferacji i dojrzewania przez receptory G-CSF typu dzikiego i zmutowane
Funkcję zmutowanych receptorów G-CSF od dwóch pacjentów badano w mysich mieloidalnych komórkach 32D.C10, które transfekowano cDNA kodującym dzikiego typu lub zmutowane receptory G-CSF. Ekspresję białek receptora G-CSF w transfekowanych komórkach 32D.C10 zbadano za pomocą analizy Western blot. Dzikie białko receptora G-CSF miało pozorną masę cząsteczkową od 140 000 do 150 000, podczas gdy zmutowane białka od Pacjentów i 2 miały masę cząsteczkową od 115 000 do 135 000 i od 120 000 do 140 000 (odpowiednio danych nie przedstawiono). Te różnice w masie cząsteczkowej były prawdopodobnie spowodowane różnicami w glikozylacji białka.15
Figura 4. Figura 4. Indukowane przez G-CSF odpowiedzi proliferacyjne klonów 32D.C10 eksprymujących różne receptory G-CSF. Panel A pokazuje odpowiedź na G-CSF w porównaniu z odpowiedzią na interleukinę-3. Syntezę DNA określono przez wychwyt wyznakowanej trytem tymidyny. Dane przedstawiono jako procent maksymalnej odpowiedzi na 10 ng mysiej interleukiny-3 na mililitr dla każdego klonu. Analogiczne wyniki otrzymano dla co najmniej trzech niezależnych klonów dla każdej formy receptora. Panel B pokazuje poziom proliferacji komórek indukowanej przez G-CSF, w zależności od liczby dni w hodowli. Komórki hodowano w pożywce zawierającej 10 ng G-CSF na mililitr. Liczbę żywych komórek określono na podstawie wykluczenia błękitem trypanu. 32D.WT oznacza komórki wyrażające receptor typu dzikiego, komórki 32D.1 wyrażające zmutowany receptor z komórek Pacjenta 1, 32D.2, wyrażające zmutowany receptor z komórki Pacjenta 2, 32D.WT-1 wyrażające receptor typu dzikiego i mutanta receptor od pacjenta i komórki 32D.WT-2 wyrażające receptor dzikiego receptora i zmutowany receptor od Pacjenta 2.
Pojemności receptorów G-CSF do transdukcji sygnałów proliferacyjnych analizowano w testach tymidyn znakowanych trytem
[więcej w: merz spezial krem, peryndopryl, dyżury aptek ostrołęka ]

0 thoughts on “szpital kliniczny nr 1 w łodzi ad 5”

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek ostrołęka merz spezial krem peryndopryl