Skip to content

Raportowanie wyników w sponsorowanych przez branżę próbach gabapentyny do stosowania poza etykietą ad

2 lata ago

521 words

Elementy te zostały wyodrębnione przez jedną osobę i sprawdzone przez inną, a wszelkie rozbieżności zostały rozwiązane poprzez dyskusję i ponowną analizę oryginalnych dokumentów. Zarówno w przypadku protokołów badawczych, jak i opublikowanych raportów, wszystkie wymienione wyniki uznaliśmy za podstawowe, jeśli nie dokonano rozróżnienia pomiędzy wynikami pierwotnymi i wtórnymi. Ponieważ niektóre wyniki, takie jak jakość życia, zostały opisane oddzielnie od pierwotnych i wtórnych wyników w protokole, również naliczyliśmy je osobno; wyniki farmakokinetyczne nie zostały policzone. Zastanawialiśmy się nad zmianami protokołów i planem analizy statystycznej stanowiącym część protokołu, gdy znajdowały się w głównej części protokołu lub załączników. Nasze główne analizy wykorzystywały pierwotny wynik zdefiniowany w protokole, z analizami wrażliwości przeprowadzonymi z wykorzystaniem wyniku zdefiniowanego przez plan analizy statystycznej, gdy te dwie osoby się nie zgadzały.
Ustaliliśmy status publikacji każdej próby (tj. Publikację raportu z badań lub brak dowodów publikacji) i czy zgłoszone wyniki zostały opisane jako wstępne. W przypadku każdej próby wybraliśmy jeden opublikowany raport jako główne sprawozdanie z badania, stosując następującą kolejność priorytetów: pełny raport z badań w osobnym artykule, list do redaktora, który zgłosił wyniki badań, niesystematyczny przegląd połączony analiza wykorzystująca wyniki z dołączonej wersji próbnej oraz streszczenie konferencji.
Udokumentowaliśmy niezgodność między wynikiem opisanym w protokole a wynikiem określonym w głównym opublikowanym raporcie, gdy spełniono co najmniej jedno z czterech kryteriów (Tabela 1). (Przykłady znajdują się w ramce Dodatku Uzupełniającego.) Procesom można przypisać więcej niż jeden powód nieporozumień dotyczących wyniku. Jeden z autorów sklasyfikował opisy wyników w protokole i opublikowanym raporcie jako zgodni lub niezgodnie z umową i udokumentował przyczynę niezgody, jeśli taki wystąpił, a następnie został zweryfikowany przez drugiego autora.
Jeśli opublikowano raport dla danego badania, szukaliśmy zmian w pierwotnych i wtórnych wynikach od protokołu do opublikowanego raportu. Aby zidentyfikować potencjalne raportowanie wyników selektywnych, zbadaliśmy istotność statystyczną zgłaszanego efektu dla pierwotnego wyniku określonego w protokole, zgodnie ze stanem publikacji. Ponadto porównaliśmy istotność statystyczną efektu dla pierwotnego wyniku określonego w protokole i opisanego w wewnętrznym raporcie z badań firmy z opisanym dla pierwotnego wyniku określonego w opublikowanym raporcie.
Wartość AP mniejsza niż 0,05 została uznana za wskazującą na istotność statystyczną. Ustalenia uznano za nieistotne statystycznie, gdy w raporcie wyraźnie podano ten fakt lub gdy przedstawiono wyniki pierwotnego wyniku bez wskazania istotności w połączeniu z innymi określonymi jako istotne. Gdy protokół był niedostępny (w przypadku dwóch prób), użyliśmy głównego wyniku (lub wyników) zdefiniowanego w wewnętrznym raporcie z badań. (Patrz tabele 2 i 3 oraz analizę wrażliwości w dodatkowym dodatku).
Wyniki
Zgłaszanie prób
Zidentyfikowaliśmy łącznie 21 prób gabapentyny, które obejmowały 17 równoległych, randomizowanych prób; 2 randomizowane próby krzyżowe; oraz 2 otwarte, niekontrolowane badania (patrz Tabela w dodatkowym dodatku)
[przypisy: przychodnia kielno, dyżury aptek ostrołęka, przychodnia iskra kielce ]

0 thoughts on “Raportowanie wyników w sponsorowanych przez branżę próbach gabapentyny do stosowania poza etykietą ad”

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek ostrołęka przychodnia iskra kielce przychodnia kielno