Skip to content

Raportowanie wyników w sponsorowanych przez branżę próbach gabapentyny do stosowania poza etykietą ad 7

2 lata ago

498 words

Jednak w wielu kategoriach narkotyków wykazano selektywne zgłaszanie pierwotnych wyników.37 Nasze badanie opiera się na stosunkowo niewielkiej liczbie prób przeprowadzonych w celu przetestowania pojedynczego leku wytwarzanego przez jedną firmę i jej następców. Ponadto, jeśli głównym celem badań, które badaliśmy, było promowanie zastosowań gabapentyny poza wskazaniami, obserwacja selektywna, którą obserwowaliśmy, może być bardziej ekstremalna niż obserwowana w przypadku badań przeprowadzonych z innych powodów. Wcześniejsze badania w różnych miejscach wykazały dowody tych samych uprzedzeń, jednak.33,37,38 W rzeczywistości, raportowanie wyników selektywnych nie wydaje się być ograniczone do badań finansowanych przez firmy farmaceutyczne. Chan i współpracownicy zbadali opublikowane badania finansowane przez kanadyjskie instytuty badawcze w dziedzinie zdrowia i stwierdzili, że 40% stwierdzonych pierwotnych wyników różniło się między protokołem a opublikowanym raportem38. Ponadto nie możemy być pewni, że selektywne zgłaszanie było decyzją podejmowaną przez pracowników Pfizer i Parke-Davis, ponieważ autorzy opublikowanych raportów to osoby niepracujące. Nie ocenialiśmy systematycznie jakości metodologicznej zawartych badań, jak opisano w badanych publikacjach. Wcześniejsze badania wskazały, że wyniki jakości są wyższe w przypadku badań prowadzonych przez przemysł farmaceutyczny niż w przypadku badań prowadzonych przez podmioty nienastawione na zysk 39, chociaż raporty z badań sponsorowanych przez przemysł potencjalnie zniekształciły wyniki badań naukowych z powodu innych, mniej łatwych do zmierzenia badań. czynniki.
Obawiamy się, że praktyki sprawozdawcze zaobserwowane w naszej analizie nie spełniają norm etycznych w badaniach klinicznych lub utrzymują integralność wiedzy naukowej. Uczciwe i uczciwe traktowanie pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych jakiegokolwiek rodzaju wymaga pełnej, otwartej i obiektywnej sprawozdawczości. Publikacja czasopisma, sformalizowana platforma do dyskursu naukowego i rozpowszechniania wiedzy, nie powinna być wykorzystywana jako narzędzie marketingowe do niefedmowego użycia narkotyków.8,9
Zgłaszane uprzedzenia, takie jak te, które tutaj opisujemy, zwiększają prawdopodobieństwo, że interwencje będą skuteczne, gdy nie są41,42 Takie błędy mogą prowadzić do pominięcia negatywnych wyników w systematycznym przeglądzie skuteczności interwencji i wytycznych opartych na dowodach. Na przykład w systematycznym przeglądzie Cochrane z 2005 r. Dotyczącym skuteczności gabapentyny w ostrym i przewlekłym bólu stwierdzono, że jest ona skuteczna na podstawie opublikowanych ustaleń43 i powinna być teraz aktualizowana o informacje nieopublikowane udostępnione w drodze postępowania sądowego.
Obowiązkowa rejestracja badań klinicznych w fazie początkowej lub przed badaniem etyki od dawna promowana jest jako najlepszy sposób określenia pełnego zakresu przeprowadzonych prób, niezależnie od ustaleń lub źródeł finansowania.44 Wsparcie ze strony licznych organizacji45,46 oraz ustawodawstwo USA, które rejestracje próbne 47,48 były głównym krokiem w kierunku poprawy aktualności aktualnie dostępnych informacji. Międzynarodowa platforma rejestru badań klinicznych Światowej Organizacji Zdrowia wymaga określenia głównego wyniku i kluczowych wyników wtórnych (www.who.int/ictrp/network/trds/en/index.html), a rejestr ClinicalTrials.gov obejmuje inne kluczowe środki, które zostaną wykorzystane do oceny interwencji (s) (http://prsinfo.clinicaltrials.gov/definitions.html) do dokumentowania wyników
[przypisy: ferrytyna niski poziom, przychodnia kielno, zdrofit kasprzaka ]

0 thoughts on “Raportowanie wyników w sponsorowanych przez branżę próbach gabapentyny do stosowania poza etykietą ad 7”

Powiązane tematy z artykułem: ferrytyna niski poziom przychodnia kielno zdrofit kasprzaka