Skip to content

dermatolog milicz nfz ad 6

1 rok ago

510 words

Komórki 32D.C10 wyrażające receptor typu dzikiego (32D.WT) miały zależną od dawki odpowiedź na G-CSF i były najskuteczniej rozmnażane na poziomie 3 ng G-CSF na mililitr, co stanowi około 75 procent odpowiedź na interleukinę-3 (Figura 4A). Komórki 32D.C10, które wyrażały zmutowane receptory od Pacjenta (32D.1) lub Pacjenta 2 (32D.2) miały znacznie zwiększoną wrażliwość na G-CSF, wymagając stężenia czynnika, który był około 10 razy niższy niż stężenia wymagane przez komórki 32D.WT do maksymalnej proliferacji. W przeciwieństwie do komórek transfekowanych cDNA typu dzikiego, komórki 32D.1 i 32D.2 miały maksymalną odpowiedź na G-CSF, które były podobne do odpowiedzi na interleukinę-3 (Figura 4A). W długookresowych hodowlach komórki 32D.WT proliferowały przejściowo w pożywce zawierającej G-CSF. Komórki stopniowo traciły żywotność po 4 do 6 dniach w pożywce (Figura 4B) i ginęły po 12 do 14 dni. Przeciwnie, komórki 32D.1 i 32D.2 proliferowały w sposób ciągły i mogły być utrzymywane w pożywce hodowlanej zawierającej G-CSF przez co najmniej jeden miesiąc.
Figura 5. Figura 5. Cechy morfologiczne klonów 32D.C10 eksprymujących receptory G-CSF typu dzikiego i zmutowane (May-Grünwald-Giemsa Stain, × 630). Komórki hodowano przez 10 dni w pożywce zawierającej G-CSF (10 ng na mililitr). Panel A pokazuje komórki wyrażające receptor typu dzikiego (32D.WT), komórki panelu B eksprymujące receptor typu dzikiego i zmutowany receptor z Pacjenta (32D.WT-1) i komórki panelu C wyrażające receptor typu dzikiego i zmutowany receptor od Pacjenta 2 (32D.WT-2). Komórki 32D.WT dojrzewają do granulocytów obojętnochłonnych w odpowiedzi na G-CSF, podczas gdy komórki 32D.WT-1 i 32D.WT-2 zachowują mieloblastyczny wygląd.
Podczas hodowli w pożywce zawierającej interleukinę 3, komórki 32D.WT miały cechy morfologiczne, które były typowe dla cech niedojrzałych komórek szpikowych, a 50 do 60 procent komórek wykazywało słabe barwienie mieloperoksydazą. Pomimo śmierci znacznej liczby komórek po 8 do 12 dniach hodowli w pożywce zawierającej G-CSF, przeżywające komórki 32D.WT wykazywały cechy morfologiczne charakterystyczne dla końcowego dojrzewania granulocytów (Figura 5A), a prawie wszystkie komórki wykazały silną mieloperoksydazę barwiący. W uderzającym kontraście, traktowanie G-CSF komórek 32D.1 i 32D.2 nie indukowało zmian morfologicznych wskazujących na dojrzewanie granulocytowe ani wzrost ekspresji białka mieloperoksydazy, jak wskazano przez barwienie mieloperoksydazą (dane nie pokazane).
Wpływ zmutowanych receptorów na dojrzewanie granulocytowe mediowane przez receptor dzikiego typu G-CSF
Ponieważ komórki białaczkowe od obu pacjentów wyrażały nie tylko zmutowane geny receptora G-CSF, ale także normalne allele genu, przeprowadziliśmy badania w celu ustalenia, czy zmutowane receptory zakłócają działanie receptora typu dzikiego. Dwa klony 32D.WT transfekowano wektorem ekspresyjnym pBabe-puro niosącym cDNA zmutowanych receptorów z Pacjenta i Pacjenta 2 lub tylko pusty wektor pBabe-puro (kontrola negatywna). Ekspresję dzikiego typu i zmutowanych białek receptora G-CSF w pojedynczych klonach zweryfikowano za pomocą analizy Western blot i zbadano te, które eksprymowały w przybliżeniu jednakowe poziomy białka typu dzikiego i zmutowanego receptora G-CSF.
[hasła pokrewne: grzybki reishi, merz spezial krem, dyżury aptek ostrołęka ]

0 thoughts on “dermatolog milicz nfz ad 6”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: regulator ładowania mppt. kontroler ładowania[…]

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek ostrołęka grzybki reishi merz spezial krem